PRCE 2017 250x360banner300x250

Fémtörvény
Szakmai tájékoztató az új fémkereskedelmi törvényről
2013. november 25. hétfő, 15:57

Szakmai tájékoztató az új fémkereskedelmi törvényről

 

2013. november 25-ével hatályba lépett az új fémkereskedelmi szabályozás. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény végrehajtási rendelet egyelőre még nem jelent meg, ennek hiányában a törvény egyes rendelkezései csak bonyolult jogértelmezés után hajthatók végre. Az alábbi tájékoztatónk összeállításával ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

 

Az új rendelet hiányában meglehetősen bizonytalan jogi helyzet alakult ki és a legkevésbé sem egyértelmű, hogy az előző rendelet hatályát veszti-e hétfőn vagy sem.  Ugyanis, jóllehet üres jogszabályhelyre hivatkozik, a 312/2009 Korm.r. hatályon kívül helyezése nem történt meg, tehát ami értelmezhető belőle, az alkalmazandó. Esetünkben a 18.§ egy megfelelő iránymutatást ad, amiből kiderül, hogy mely hulladékokat és milyen módon kell tárolni. Egyedül a (3) bekezdés az, amit a hatályos törvény felülír majd, és a felsőbbrendű jogszabály lesz az irányadó, tehát a 3 napos tárolási kötelezettség. Amennyiben egyebekben (pl. adminisztráció, napi adatszolgáltatás, stb.) a kétes hatályú régi rendelet más rendelkezéseit betartva járunk el, akkor véleményünk szerint nem lehet válogathatni (vagy legalábbis nem célszerű), hogy melyiket tartjuk be és melyiket nem.

Az elővigyázatosság elve, a jogbiztonság megőrzésére törekvés, no és a jó példával való elöljárás szellemében a végrehajtási rendelet megjelenéséig és hatályba lépéséig az alábbiak szerint javasoljuk a fémkereskedelmi tevékenységet végezni 2013. november 25-től:

-  a megszokott adminisztrációs rend megtartásával végezzék a fémhulladék felvásárlását, szállítását és értékesítését, nyilvántartását,

- a napi adatszolgáltatási kötelezettségnek változatlan módon tegyenek eleget,

-  a régi FAJ kódokat alkalmazzák,

-  továbbra is tárolják a magánszemélyektől átvett anyagokat, de csak a 4. napig,

-  a hasznosítók szintén a korábbi rend megtartásával szerezzék be a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot, véleményünk szerint adatot szolgáltatni a külföldiről érkező szállítmányokról a rendelet hiányában nem tudnak adatot szolgáltatni,

- külföldi fémkereskedő partnereiknek javasoljuk, hogy vegyék fel mielőbb, de legkésőbb a végrehajtási rendelet megjelenésének másnapján a kapcsolatot a NAV KH Rendészeti Főosztályával és jelezzék, hogy amint lehet, engedélykérelmet kívánnak benyújtani. Továbbá párhuzamosan kérjék a benyújtott engedélykérelem elbírálásáig tevékenységük folytatásának megengedését (mi ennek megengedését javasoljuk egyrészt a belföldi gazdasági érdekekre, másrészt az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának elvére hivatkozva). A fémkereskedőknek azt javasoljuk, ezen időszak alatt határparitással értékesítenek külföldre, mert a polgári jogi szerződések alapján a tulajdon csak az áru értékének kiegyenlítésekor száll át a vevőre, ami általában több hét. Vagyis mindvégig a hazai fémkereskedő tulajdonát képezi anyag, tehát ő ad el (szállít) külföldre. Álláspontunk szerint ez akkor is igaz, ha a szállítást egyébként a külföldi fémkereskedő végzi, mivel a szállítási engedélyeket az EU tagországok kölcsönösen elismerik. Erről szóló állásfoglalás iránti kérelmünk megválaszolása folyamatban van. Külföldi fémkereskedő partnereiknek készséggel segítünk, akár az engedély megszerzésében is;

-  ha szükséges a tárolási módot megváltoztatniuk, azt jelentsék be legkésőbb a változást követő 10 napon belül (ld. vhr tervezet 6.§ (2)), de inkább annak másnapján;

-  minden szállítmányhoz, akárki is indítja, legyen a régi adattartalmi előírásnak megfelelő AKO, ugyanis az új fémtörvény alapján hétfőtől minden szállításhoz szükséges, akárki is indítja azt (kivéve a  természetes személyt). Úgy gondolom, ez könnyen megvalósítható, mert a meghatározott (régi) adattartalommal egy szigorú számadású szállítólevél is AKO-nak minősül, az pedig viszonylag egyszerűen beszerezhető (a súly később is feltüntethető rajta, ha a szállítmány indítójának nincs mérőeszköze!);

 

Ami a rendelettől függetlenül hatályba lép és közvetlenül alkalmazandó:

-          égetett kábel nem vehető át, csak közszolgáltatótól!

-          csak 18. életévét betöltött személytől vegyen át fémhulladékot,

-          az ellenérték fizetése nélküli tevékenység már nem  végezhető engedély nélkül, tehát „begyűjtésből” származó fémhulladék nem vehető át

-          telephelyen kívüli tárolás szabályainak betartása (4.§ (4)),

-          jogellenes forrásból származó anyag felajánlásáról értesítse a Rendőrséget,

-          kohászatilag tömbösített anyag csak akkor vehető át, ha az eladó hitelt érdemlően igazolja az anyag jogszerű szerzését.

 

Az alábbiakban azokat a szükséges intézkedéseket gyűjtjük össze, melyeket a Ftv. szövege alapján a hatályba lépés napjáig a fémkereskedőnek álláspontunk szerint szükséges megtennie.

 

2013. november 25-én hatályba lépő, a fémkereskedőre vonatkozó új rendelkezések, változások:

 • Nem folytatható ellenérték fizetése nélküli tevékenység fémkereskedelmi engedély nélkül (kivéve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatót), tehát ilyen „begyűjtésből” származó fémhulladék nem vehető át.
 • Nem kell engedély
  • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak;
  • gyártói felelősség körében történő visszagyűjtéshez;
  • építési-bontási tevékenységet végző vállalkozásnak ahhoz, hogy a tevékenysége során keletkező fémhulladék a munkájáért ellenértékként tulajdonába kerüljön és azt fémkereskedő részére értékesítse;
  • autóbontónak, ha tevékenysége célja az újrahasználatra alkalmas alkatrészek kibontása és értékesítése.

Minden esetben a fémhulladék kizárólag engedélyes fémkereskedő részére értékesíthető!

 • Égetett kábel csak közszolgáltatótól vehető át, tehát fémkereskedőtől sem!
 • Fémhulladék csak 18. életévét betöltött magánszemélytől vehető át.
 • Telephelyen kívüli tárolás engedély nélkül végezhető, ha:
  • szállítási-rakodási folyamat részeként, szerződés alapján történik,
  • 20%-ban csökkent munkaképességűeket foglalkoztató cég vagy büntetés végrehajtási szervezet bérmunka keretében történik.
 • A meghatározott („érzékeny”) FAJ kódú anyagokat az átvételtől számított 4. napig – várhatóan csak a többi anyagtól – elkülönítetten tárolni kell. Az új FAJ kódokat a végrehajtási rendelet fogja rögzíteni.
 • Ha a fémkereskedő érzékeny FAJ kódú anyagokat fémkereskedőtől vesz, azt az írásbeli megállapodáson és az AKO-n is külön tételként kell feltüntetni és nyilvántartani az átvevőnek.
 • Kohászatilag tömbösített anyag csak akkor vehető át, ha az eladó hitelt érdemlően igazolja az anyag jogszerű szerzését

 

Továbbra is szükséges:

 • írásbeli nyilatkozat alapján történő átvétel esetén a személyazonosság igazolása
 • anyagkísérő okmány alkalmazása minden szállításnál, az alkalmazás részletszabályait azonban a rendelet rögzíti
 • napi adatszolgáltatás teljesítése a NAV által közzétett nyomtatványon
 • havi zárás teljesítése a NAV által közzétett nyomtatványon
 • jogellenes forrásból származó anyag felajánlásáról értesíteni a Rendőrséget

 

Egyéb fontos tudnivalók

A fémkereskedelmi engedélyt visszavonja a hatóság, ha

-          a fémkereskedő ellen felszámolási eljárás indult,

-         a biztosíték rendelkezésre állásával vagy az adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kötelezettséget elmulasztja és a hiányosságot határidőn belül nem szünteti meg,

-          az engedély kiadásához előírt feltételek valamelyike már nem áll fenn és ezt határidőre nem pótolja (6.§  és 8. § (1))

-          a fémkereskedő megszünteti tevékenységét

-          adott telephely tekintetében 4 éven belül második alkalommal jogerős bírság kerül kiszabásra az alábbi okok valamelyike miatt:

o   az anyagkísérő okmányon valótlanadatot tüntet fel

o   4.§ szakaszban rögzített kötelezettségek megszegése (átvétel  18. életévét betöltött személytől, írásbeli megállapodás vagy nyilatkozat kiállítása, ha a meghatározott kivételektől eltekintve az engedélyében nem szereplő telephelyen tárol vagy raktároz fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot, érzékeny FAJ kódú anyagot nem tárolja 3 napig, telephely nélküli tevékenysége során meg nem engedett személytől (pl. magánszemélytől) vesz át anyagot vagy az anyagot tárolja, anyagkísérő okmány nélküli szállítás, a fémkereskedőtől vásárolt érzékeny Faj kódú anyagot nem tünteti fel külön tételként az AKO-n és a nyilvántartásában, érzékeny FAJ kódú anyagot a meghatározott személyektől a a hatósági bejelentésről szóló igazolás nélkül vesz át) à Ezek miatt, továbbá nyilvántartás-vezetési , napi jelentési vagy havi zárási hiba miatt első alkalommal nem szab ki bírságot a hatóság, ha életet, testi épséget, vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát vagy a közteherviselési kötelezettségek teljesítését közvetlenül nem veszélyezteti a fémkereskedő.

o   jogszerűtlen forrásból származó anyag felajánlásáról szóló bejelentés elmulasztása

(A készletbevallás és a tételes ellenőrzés közötti súlyeltérés miatt az engedély nem vonható vissza!)

 

Fenti tájékoztatás a HOE szakvéleményének minősül és nem bír semmilyen kötelező erővel, jogok nem származtathatók belőle.

 
FÉMKERESKEDELEM 2013
2013. szeptember 26. csütörtök, 19:00

konferencia a fémkereskedelmi törvényről

 
Időpontja: 2013. október 17.
Helyszíne: Kempinski Hotel Corvinus***** (1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.)

Szeretettel meghívjuk az új fémkereskedelmi törvényről szóló konferenciánkra, melyen hasznos tanácsokkal kívánjuk segíteni a törvényre való felkészülést. Előadóink ismertetik az új szabályozást, áttekintjük a végrehajtási rendeletet, az NGM, a NAV és a Rendőrség előadói pedig segítenek az értelmezésben a felmerülő kérdések megválaszolásával.  A program szerint szó lesz még a hulladéktörvény legutóbbi változásairól, a hulladékszállítás rendelet módosulásáról és ellenőrzéséről, valamint a nemrégiben megjelent, a rézhulladék hulladékstátuszának megszűnéséről szóló európai rendeletről is.

Program

 
További információ és jelentkezés:
Bíró Bernadett ][ 06 30 900 7323 ][ Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ]

Támogató

Médiatámogatók

ZIP Magazin http://greenfo.hu/ http://www.recyclinginternational.com/

 

 
Közlemény
2012. augusztus 28. kedd, 12:31

A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete és a Fémszövetség, mint a magyar fémhulladék-kereskedők és -feldolgozók meghatározó szakmai szervezetei értetlenül állnak a fémkereskedelem államosításának szándéka előtt. Mindkét szervezett aktív részese volt annak a munkacsoportnak, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetésével és az ellenőrző hatóság valamint a károsultak részvételével 2011 végén kidolgozott egy konszenzusos törvénymódosító javaslatot. A módosítás lényege, hogy korlátozza a magánszemély által birtokolható fémhulladékok körét és mennyiségét, további adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a fémkereskedőkre és bezárva a kiskapukat kibővíti a hatóság hatáskörét.

A szakértők hangsúlyozták, hogy a fémlopás nem magyar és mai sajátosság, az egész világon évtizedek óta küzdenek a problémával a károsultak, köztük számos fémhulladék telep is. A világ legszigorúbb fémkereskedelmi szabályozása, a hazai Fémtörvény hatályba lépése óta eltelt másfél év azonban nem hozott eredményt, ami jól bizonyítja, hogy nem jogalkotási kérdésről van szó. Az engedélyes vállalkozások képviselői a jogszabályok betartatásától, az illegális telepek felszámolásától és a fémhulladékkal törvénytelenül kereskedőkkel szembeni hatékony eljárástól várják az eredményeket az újabb értelmetlen szigorítások helyett. Az államosítás helyett a Rendőrség nyomozati jogkörét a NAV-nak javasolják átadni, mivel utóbbi szervnél áll rendelkezésre az eredményes nyomozáshoz szükséges valamennyi adat a fémkereskedők számítógépes kötelező napi jelentéseiből.

Figyelembe véve a rendszerváltás előtti idők tapasztalatait, az államosítás nem fog eredményt hozni, hiszen a fémet 30 éve is lopták és az állami monopólium ellenére is értékesítették a tolvajok. Mindemellett szakmai szervezeteink meggyőződése, hogy az ellopott fémek jelentős része, ma is a nyitott határokon keresztül távozik az országból a regisztrált fémkereskedők telephelyeit nem érintve. A legális kereskedők 2005 óta folytatják harcukat az illegális szférával: az áfa-csalásokat megszüntető fordított adózás bevezetése, a Fémtörvény számos szigorítása mind a szakmai szervezetek erőfeszítésének eredménye, de a NAV fémkereskedelmet ellenőrző állományának kiképzésében való részvétellel és a folyamatos tanácsadás és konzultáció biztosításával is a hatósági munkát kívánják segíteni.

Ennek a problémának a megoldása nekünk ugyanolyan fontos, mint a többi károsultnak, ezért mindent megtettünk és megteszünk a jövőben is a fémlopások és a feketegazdaság megszüntetése érdekében. A jelenlegi helyzet azonban a jogkövető fémkereskedelmi vállalatok dolgozóit, vezetőit, tulajdonosait, üzleti-, banki, befektetői partnereit bizonytalanítja el, és okoz mindannyiuk számára súlyos károkat.

A szakma úgy véli, hogy az új Alaptörvénnyel sem állhat összhangban egy ilyen kezdeményezés, ezért ebben a kérdésben nem ismerünk kompromisszumot. A magántulajdon, a tisztességes jogkövető vállalkozások, és az általuk biztosított sokezer munkahely védelmét várjuk a Kormányzattól és jogalkotóktól egyaránt.

Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete Fémszövetség

 
ÚJABB FÉMLOPÁS!
2010. június 03. csütörtök, 12:43

Budapest, 2010. június 1.
 

ÚJABB FÉMLOPÁS!

 

Vasárnapról hétfőre virradó éjjel ellopták az alábbi fényképen látható Varga Tamás szobrászművész által készített egyedi bronz szobrot. A szobor 60 kg súlyú, a láb tövében látható a művész neve.A károsultak feljelentést tettek XVIII. kerületi Rendőrkapitányságon, de kérik a HOE tagvállalatainak segítségét, hogy ha akár feldarabolva is feltűnik valahol, jelezzék feléjük. Kérjük, hogy lehetőség szerint értesítsék partnereiket is a bűncselekményről és az ellopott szoborról!
Elérhetőségek:
Benedek Györgyné
0630/9405078

Együttműködésüket és segítségüket köszönjük!

Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete

 
Fémtörvény
2010. február 22. hétfő, 11:01
Segítség a fémtörvény által előírt kötelezettségek teljesítéséhez!
A HOE partnerein keresztül is igyekszik segítséget nyújtani a fémkereskedők számára a fémtörvény által előírt kötelezettségeik teljesítésében. Az alábbi cégek a HOE által ajánlott szolgáltatásaikat kínálják leendő ügyfeleiknek.


e-Termékdíj.hu Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Innotransz Mérnöki Iroda Kft.
Elsősorban képviseleti szolgáltatással foglalkozó vállalkozás, mely a fémkereskedelemről szóló 2009. évi LXI. „fémtörvény” és 312/2009 (XII.28.) kormányrendelet szerinti nyilvántartások, napi és havi bevallások és adatközlésekre kínál hatékony segítséget partnerei számára. A feladat elvégzéséhez informatikai rendszert biztosítanak.
Az e-Termékdíj.hu Kft. az alábbi feladatok ellátását vállalja fémkereskedők számára:

 • • engedélyeztetés
 • • nyilvántartó rendszer biztosítása (önállóan)
 • • nyilvántartó rendszer biztosítása és napi, valamint a havi bevallások elkészítése -ADATSZOLGÁLTATÁS
 • • hatósági kapcsolattartás


Az e-Termékdíj.hu Kft. mindemellett lehetőséget biztosít egyedi ügyekkel kapcsolatos feladatok átvállalására, elvégzésére is.

Az e-Termédkíj.hu minden HOE tag számára 10%, illetve a HOE-n keresztül jelentkező valamennyi fémkereskedő számára 5% kedvezményt biztosít szolgáltatásai árából. A kedvezmény megszerzése érdekében töltse ki az ajánlószelvényt és e-mailben vagy faxon juttassa el a HOE-ba. Az ajánlószelvényt aláírva eljuttatjuk az e-Termékdíj.hu Kft.-nek, aki ezt követően rövidesen felveszi Önnel a kapcsolatot. A szolgáltatásokról részletesen a www.femhulladek.eu oldalon olvashat.
A szoftverfejlesztő vállalkozás fejlesztette ki az EnWizard 2® nevű programot, az első kifejezetten hulladékgazdálkodó társaságok számára kifejlesztett integrált vállalatirányítási rendszert. A rendszer moduláris felépítésű és maximálisan figyelembe veszi a hulladékgazdálkodási iparág sajátosságait, segítségével minden gazdálkodó szervezet könnyen eleget tud tenni valamennyi hulladékokról szóló nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb adminisztrációs kötelezettségének.

Az Innotransz Kft. az EnWizard 2® egy egyszerűsített funkciókészletű verzióját EnWizard-Meta néven kínálja a HOE ajánlásával a törvény által előírt feladatok gazdaságos teljesítésére. Az EnWizard-Meta funkciókészletéről tudjon meg többet vagy próbálja ki a www.enwizzard.hu lapon!

HOE tagvállalatok számára 5% kedvezményt biztosít az Innotransz Kft. szoftverei árából!
 

PARTNEREINK

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

TAGJAINKNAK