PRCE 2017 250x360banner300x250

Törvények
2009. október 07. szerda, 13:51
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2012_CLXXXV_Hulladéktörvény.doc
2009. évi LXI. Törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról
2009_LXI_Femtorveny_MK891.doc
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
2011_LXXXV.doc
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995_LIII.doc
 
Kormányrendeletek
2009. október 07. szerda, 14:05
438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
438_2012_XII29.doc
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
439_2012_XII29.doc
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
440_2012_XII29.doc
441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
441_2012_XII29.doc
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
442_2012_XII29.doc
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
443_2012_XII29.doc
444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
444_2012_XII29.doc
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
445_2012_XII29.doc
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
343_2011_XII29.doc
312/2009. (XII. 28.) Korm. Rendelet az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról
312_2009Kr_20091228 _MK192.doc
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
90_2007_IV26.doc
91/2007. (IV. 26. ) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
91_2007_IV26.doc
78/2007 (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
78_2007_IV24.doc
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
284_2007_X29.doc
219//2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
219_2004_VII21.doc
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
224_2004_VII22.doc
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
64_2008_III28.doc
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
314_2005_XII25.doc
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
306_2010_XII23.doc
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
98_2001_VI15.doc
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól
220_2004_VII21.doc
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és megállapításának módjáról és mértékéről
271_2001_XII21.doc
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről
126_2003_VIII15.doc
180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról
180_2007_VII3.doc
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
2_2005_I11.doc
209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól
209_2005_X5.doc
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
210_2009_IX29.doc
358/2008 (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
358_2008_XII31.doc
 
Miniszteri rendeletek
2009. október 07. szerda, 16:08
4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
4_2001_II23.doc
5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
5_2001_II23.doc
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
16_2001_VII18.doc
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetéséről
3_2002_II22.doc
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
16_2002_IV10.doc
20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről
20_2005_VI10.doc
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről
1_2002_I11.doc
14/2008. (IV .3) GKM r. a bányászati hulladékok kezeléséről
14_2008_IV3.doc
2/2002.(VII. 9.) KvVM rendelet a titán-dioxid gyártás hulladékairól
2_2002_VII9.doc
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
5_2002_X29.doc
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
15_2003_XI7.doc
15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól
15_2004_X8.doc
16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
16_2004_X8.doc
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
20_2006_IV5.doc
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
33_2005_XII27.doc
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelete az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
45_2004_VII26.doc
4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
4_2007_II21.doc
78/2007. (IV. 24.) KvVM rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
78_2007_IV24.doc
 
EU-s jogszabályok
2009. október 07. szerda, 11:28

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről


Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről


Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról


A Bizottság 1418/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről

 

A Bizottság 674/2012/EU rendelete (2012. július 23.) az 1418/2007/EK rendeletnek az egyes hulladékoknak egyes nem OECD-országokba irányuló, hasznosítási célú kivitele tekintetében történő módosításáról

 

A Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve ( 2010. november 24. ) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése)


Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008. január 15. ) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (hatályban marad 2014. január 7-ig)


A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról


Az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve (2000. december 4.) a hulladékok égetéséről


Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról


Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről


Az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (hatályban marad 2014. február 15-ig)


Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/EK irányelve (2003. január 27.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (hatályban marad 2013. január 3-ig)


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8. ) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6. ) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről


A Tanács 96/59/EK irányelve (1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról

 
VII. Hulladékos Foci Vándorkupa
2017. szeptember 13., szerda
2017. október 7. Kedves sportszerető Tagvállalatunk, szakmából érdeklődő Csapatok! Az idei, immár VII.... Bővebben...

PARTNEREINK

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

TAGJAINKNAK